Oferty pracy powinny zawierać:                                                        

1.  C.V. (zawierające podstawowe dane: koniecznie telefon kontaktowy, oraz imię, nazwisko, PESEL, numer NIP, adres zameldowania, oraz opis przebiegu pracy)

2.   kserokopie posiadanych uprawnień (książkę spawacza, certyfikaty spawalnicze, uprawnienia do obsługi suwnic, wózków widłowych, gientarek, tokarek, frezarek  ...)

3.   oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku o jakie się ubiega

4.   kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, oraz kserokopię świadectwa ukończenia szkoły 

5.   kserokopię dowodu osobistego (nowego typu - ten plastikowy), LUB ważnego paszportu (szczególnie jeżeli nie ma dowodu nowego typu) 

Należy przygotować dane rodzinne (Data i miejsce ślubu, imiona i nazwiska osób pozostających na utrzymaniu pracownika, stopień pokrewieństwa, PESEL wszystkich członków rodziny, adres zameldowania) będą potrzebne do celów meldunkowych w Niemczech

Oferty pracy prosimy przesyłać pocztą na adres:
Samex Spółka Komandytowa
02-981 Warszawa ul. Augustówka 36                                                                        

Oferty pracy można przesyłać również faksem na numer  22 858 81 38 wewn. 26  lub e-mailem na e-adres: praca@samex.pl

Można też zgłosić zainteresowanie pracą wypełniając Ankietę Kandydata: